News

2021-01-18
Wójt Gminy Komańcza zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Przebudowa linii napowiertznej SN-30kV relacji Rzepedź-Cisna, odgałęzienie Balnica-Solinka od słupa nr 63/222 - do słupa nr 104/222 na kablową wraz z kablem transmisyjnym (światłowód).
2021-01-18
Wybór oferenta - Odbiór odpadów komunalnych
2021-01-12
GMINA CISNA INFORMUJE: W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI DOJAZDU SENIORÓW DO PUNKTU SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID – 19, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA DOWOZU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ. NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH: GOPS CISNA: W godzinach pracy: 13 4686338 wew. 13 lub 63
2021-01-12
Przypominam wszystkim przedsiębiorcom o ustawowym terminie składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  za 2020 rok. Termin składania oświadczeń i wniesienia opłaty  31.01.2021 r.   Wójt Gminy mgr Renata Szczepańska
2021-01-11
Informacja dotycząca oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna w 2021 roku.   W odpowiedzi na zaproszenie w terminie wpłynęły trzy propozycje cenowe: Lp.
2021-01-11
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna
2021-01-11
Zgodnie z art. art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)
2021-01-08
Cisna dnia 05.01.2021r. INFORMACJA Urząd Gminy w Cisnej informuje o wznowieniu wydawania worków na odpady komunalne. Odbiór odpadów w miesiącu STYCZNIU 2021 odbędzie się w dniu 19.01.2021r (wtorek) – odpady selektywne

Pages