„Czas na aktywność w gminie Cisna” - podsumowanie działań w 2013 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Cisnej jest realizatorem projektu „Czas na aktywność w gminie Cisna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej".

Celem głównym projektu „Czas na aktywność w gminie Cisna” jest wzrost aktywizacji społeczno- zawodowej Uczestników Projektu.

I.  W ramach działania Aktywna Integracja zrealizowano następujące szkolenia i warsztaty:

1. W terminie od 12.08.2013 r do 23.08.2013 r. przeprowadzone zostało szkolenie pt. Warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie nabycia umiejętności społeczno-zawodowych z elementami małej przedsiębiorczości i IPD (instrument aktywizacji zawodowej), które przeprowadzono w liczbie 44 godziny dydaktyczne szkolenie grupowe i 16 godz. dyd. indywidualnie (po 2 godz. dyd. z każdym Uczestnikiem Projektu). W  w/w warsztatach wzięła udział jedna, 8 osobowa grupa klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej. Program szkolenia obejmował następujące bloki tematyczne:
- Przygotowanie do wejścia na rynek pracy
- Diagnoza potencjału zawodowego
- Dokumenty aplikacyjne- pierwszy krok u pracodawcy
- Wstęp do przedsiębiorczości. Cechy przedsiębiorcy.
- Pierwsze kroki w otwieraniu działalności gospodarczej.
- Mowa ciała w aspekcie rozmowy kwalifikacyjnej.
- Autoprezentacja i jej wykorzystanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
- Symulacja przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
- Opracowanie Indywidualnego Planu Działania z każdym Uczestnikiem Projektu

2. W terminie od 03.09.2013 r do 06.09.2013 r. przeprowadzono terapię psychospołeczną:  Trening kompetencji życiowych i rodzinnych (instrument aktywizacji zdrowotnej), którą zrealizowano w wymiarze  25 godzin dydaktycznych. W  w/w treningu wzięła udział jedna, 8 osobowa grupa klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej.

Program szkolenia obejmował następujące bloki tematyczne:
- Samopoznanie
- Asertywność
- Radzenie sobie z krytyką
- Motywowanie do działania
- Stres i metody radzenia sobie z nim

3. W terminie od 26.09.2013 r do 01.10.2013 r. przeprowadzono Trening kompetencji i umiejętności społecznych (instrument aktywizacji społecznej), który zrealizowano w wymiarze 20 godzin dydaktycznych (szkolenie grupowe dla 7 uczestników Projektu) i 10 godz. dydaktycznych indywidualnie (dla 1 Uczestnika Projektu). Program szkolenia obejmował następujące bloki tematyczne:
- Problemy wychowawcze- ich znajomość i metody przeciwdziałania
- Samoocena, konflikty
- Komunikacja interpersonalna. Autoprezentacja
- Psychologia osiągania celów
- Zarzadzanie czasem
Każdy uczestnik szkolenia otrzymał specjalnie opracowane materiały dydaktyczne, teczkę, notatnik  i długopis. W trakcie zajęć zapewniony był poczęstunek oraz ciepły posiłek. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Powyższe szkolenia zrealizowała firma GLOBAL Training Centre sp. z o. z/s w Warszawie

II. W ramach działania Aktywna Integracja (instrument aktywizacji edukacyjnej) zrealizowano następujące szkolenia :

1. Rękodzieło artystyczne z elementami dequpage dla 4 osób zrealizowany w wymiarze 70 godzin dydaktycznych, w terminie 07-13. 09.2013 r.
Program szkolenia obejmował m.in. następujące zagadnienia:
- teoretyczne podstawy rękodzieła artystycznego
- teoretyczne podstawy decoupage – historia i informacje
- biżuteria artystyczna( korale, bransoletki, naszyjniki, kolczyki…)
- ozdoby okazjonalne (m.in. kartki świąteczne, pisanki, palmy, wiosenne kwiatki bibułkowe )
- bukieciarstwo sztuczne (m.in. wianki świętojańskie, ozdoby nagrobne, stroiki świąteczne, bukiety jesienne, bukiety zimowe)

2. Kurs obsługi wózków widłowych  dla 4 osób zrealizowany w wymiarze 65 godzin (w tym 15 godzin praktycznej nauki jazdy wózkami) w terminie 23.09.2013 r. do 26.10.2013 r.
Program szkolenia obejmował m.in. następujące zagadnienia:
- Typy stosowanych wózków jezdniowych
- Budowa wózka
- Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
- Czynności operatora w czasie pracy wózkami
- Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
- Wiadomości z zakresu bhp
- Szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi-wymiany butli gazowych
- Wiadomości o Dozorze Technicznym
- Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków typu: nadładowne, podnośnikowe

3. Kurs operator koparko-ładowarki kl. III  dla 4 osób zrealizowany w wymiarze 202 godziny dydaktyczne (w tym:  część teoretyczna – 116 godz. i  część praktyczna – 86 godz.) w terminie 30.09.2013 r. do 30.10.2013 r.
Program szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące m.in.
- użytkowania eksploatacyjnego
- dokumentacji technicznej
- bezpieczeństwa i higieny pracy
- podstaw elektrotechniki
- silników spalinowych
- elementów hydrauliki
- budowy koparko-ładowarek
- technologii robót
- zajęć praktycznych – 86 (w tym na 1 osobę 21,5 godzin)
Po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w dniu 14.11.2013 r. uczestnicy  przystąpili do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjno - Kwalifikacyjną.
Czterech, biorących udział w egzaminie uczestników uzyskało wynik pozytywny, który został potwierdzony świadectwem oraz książeczką operatora maszyn roboczych.

4. Szkolenie: Zasady tworzenia, promocji i sprzedaży produktów turystycznych dla 4 osób zrealizowany w wymiarze 25 godzin dydaktycznych, w terminie 23-25.10.2013r.
Głównym celem tego szkolenia było m.in. zdobycie umiejętności tworzenia i przygotowania do sprzedaży nowoczesnych produktów turystycznych.
Każdy uczestnik w/w szkoleń otrzymał specjalnie opracowane materiały dydaktyczne, teczkę, notatnik  i długopis. W trakcie zajęć zapewniony był poczęstunek oraz ciepły posiłek. Na zakończenie szkoleń uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Powyższe szkolenia z zakresu Aktywnej Integracji (instrument aktywizacji edukacyjnej)  zrealizowała firma  „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o. z Olsztyna.

III. W ramach działania Aktywna Integracja (instrument aktywizacji zawodowej) 1 uczestnik projektu zrealizował 3-miesięczny staż zawodowy w terminie 16.09.2013 r. do 16.12.2013 r.