„Czas na aktywność w gminie Cisna”- Terapia psychospołeczna

W ramach realizowanego w gminie Cisna projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Cisna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zadania Aktywna Integracja, w terminie od 15.09.2014 r. do 18.09.2014 r. przeprowadzona została  Terapia psychospołeczna: „Trening kompetencji życiowych i rodzinnych” (instrument aktywizacji zdrowotnej) oraz w dniach 18.09.2014 r.- 24. 09. 2014 r. „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” (instrument aktywizacji społecznej).

„Trening kompetencji życiowych i rodzinnych” liczył 25 godzin dydaktycznych, wzięła w nim udział jedna 9 osobowa grupa Beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej.
Program szkolenia obejmował następujące bloki tematyczne:
1. rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
2. trening asertywności,
3. radzenie sobie z krytyką,
4. trening komunikowania się i umiejętności współpracy,
5. trening umiejętności konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych związanych z poszukiwaniem pracy,
6. komunikacja werbalna i niewerbalna,
7. budowanie pozytywnego obrazu siebie i motywacji do podejmowania działań,
8. skuteczne radzenie sobie z objawami stresu psychologicznego,
9. komunikacja w rodzinie na linii: rodzic – dziecko,
10. problemy wychowawcze w różnym okresie rozwoju dziecka,
11. zagrożenia w procesie edukacyjno-wychowawczym dziecka

„Trening kompetencji i umiejętności społecznych” liczył godzin: 38, w tym: 20 godzin zajęć grupowych oraz 18 godzin spotkań indywidualnych z każdym uczestnikiem zajęć (po 2 godz. dyd. z każdym Uczestnikiem). W treningu wzięła udział jedna 9 osobowa grupa Beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej.
Tematyka spotkań:
1. akceptowanie własnych cech charakteru, poczucie własnej tożsamości i kształtowanie poczucia własnej wartości,
2. samoocena,
3. budowanie wizerunku i wywieranie wpływu (autoprezentacja, obrona przed manipulacją) i kształtowanie właściwej postawy w kontaktach interpersonalnych,
4. wiedza w zakresie skutecznych metod komunikacji interpersonalnej, zasad dobrej komunikacji,
5. wiedza w zakresie rozpoznawania stanów napięcia i sposobów radzenia sobie ze stresem,
6. wiedza w zakresie rozwiązywania konfliktów (konstruktywnej krytyki, wyrażania opinii),
7. trening panowania nad emocjami i ich umiejętnym wyrażaniu w trakcie pełnienia różnych ról społecznych,
8. umiejętności społeczne: rozwiązywanie konfliktów, konstruktywna krytyka, wyrażanie opinii, nauka motywowania i wspierania się w realizacji celów
9. zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał specjalnie opracowane materiały dydaktyczne, teczkę, notatnik  i długopis. W trakcie zajęć zapewniony był poczęstunek oraz ciepły posiłek. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Szkolenie przeprowadziło Konsorcjum firm: Galicyjskie Centrum Edukacji sp. z o.o. ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków- lider i Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków- partner.

  • „Czas na aktywność w gminie Cisna” - zdjęcie grupowe
  • „Czas na aktywność w gminie Cisna” - zdjęcie z zajęć
  • „Czas na aktywność w gminie Cisna”- zdjęcie z zajęć
  • „Czas na aktywność w gminie Cisna”- zdjęcie z zajęć
  • „Czas na aktywność w gminie Cisna”- zdjęcie z zajęć
  • „Czas na aktywność w gminie Cisna”- zdjęcie z zajęć
  • „Czas na aktywność w gminie Cisna”- zdjęcie z zajęć