Informacja o osiągniętych przez Gminę Cisna poziomach

 
OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ CISNA POZIOMY

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania obliczony został na podstawie wzoru z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676). Osiągnięte przez Gminę poziomy:
· Za rok 2012 wyniósł 131,52 %.
· Za rok 2013  wyniósł 80,38 %.
· Za rok 2014   wyniósł 33,99 %.
 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy obliczony został na podstawie wzoru z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645). Osiągnięte przez Gminę poziomy:
· Za rok 2012 wyniósł  27%.
· Za rok 2013  wyniósł 106,74 %.
· Za rok 2014 wyniósł 119,04 %

Załączniki