Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 14 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący:

1) działkę zabudowaną 241/2 w Dołżycy przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,

2) działki 772/5  w Wetlinie  i  95 w Kalnicy, niezabudowane, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.

W oparciu o art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wniosek o nabycie nieruchomości powinien zawierać oświadczenie, że nabywca korzystając z prawa pierwokupu w nabyciu wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Cisna, pokój nr 12 lub pod nr telefonu (13) 468.63.38 wew. 15

Załączniki