Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o nr ewid.768/20, pow. 4,2562 ha, dla której prowadzona jest KW KS1E/00034250/1, położonej w Wetlinie z przeznaczeniem pod budowę wyciągu i tras zjazdowych.

Wójt Gminy Cisna
ogłasza
II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o nr ewid.768/20, pow. 4,2562 ha, dla której prowadzona jest KW KS1E/00034250/1, położonej w Wetlinie z przeznaczeniem pod budowę wyciągu i tras zjazdowych.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Wetlina 1/2005” oraz zmianą w w/w planie działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem 4UT oraz 1 UT4 o następujących ustaleniach „Teren zabudowy usługowej – usługi turystyczne” tereny, obiekty i urządzenia sportów narciarskich w szczególności: tereny wyciągu narciarskiego, tras zjazdowych oraz realizacji funkcji związanych z wyciągiem i trasami narciarskimi.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za 1 m2 gruntu nie może być niższa niż 0,35 zł w stosunku rocznym.
Ustalona wysokość czynszu będzie waloryzowana po dniu 1 stycznia każdego roku o wskaźnik inflacji ustalony przez GUS. Do zaoferowanej ceny czynszu dzierżawnego zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.
Termin wnoszenia opłat do 15 września każdego roku.
Wadium wpłacone w pieniądzu wynosi 1 500,00 zł
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 20 lat
Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: 10 czerwca 2019 r.
Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy w dniu 15 lipca 2019 r. o godzinie 1100
Termin składania ofert upływa 15 lipca 2019 r. o godzinie 900.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Cisnej z dopiskiem „Oferta na dzierżawę działki 768/20 położonej w Wetlinie”.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub na konto PKO BP o/Sanok 12 1020 2980 0000 2802 0003 0684 do dnia 10 lipca 2019 r. do godz.1400 z dopiskiem „wadium dzierżawa działki w Wetlinie”. W przypadku wpłaty wadium przelewem terminem wniesienia wadium jest data wpływu środku na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu z uwzględnieniem trasy wyciągu oraz tras narciarskich zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz kosztorysu inwestorskiego.
Pisemna oferta powinna zawierać:
-imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
-datę sporządzenia oferty i podpis oferenta,
-oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
-oferowaną cenę zapłaty czynszu dzierżawnego,

-koncepcję zagospodarowania terenu z uwzględnieniem trasy wyciągu, tras zjazdowych itp. zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz kosztorys inwestorski,
-oferowany termin rozpoczęcia oraz zakończenia inwestycji,
-dowód wpłaty wadium wraz ze wskazaniem banku i nr rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu wadium

Kryteria oceny przedstawionej oferty:
1) czas realizacji inwestycji:
- rozpoczęcie inwestycji ustala się najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
- zakończenie inwestycji 3 lata po terminie rozpoczęcia
2) czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych na działalność sportowo-rekreacyjną – wyciągi narciarskie - nie może być niższy niż 0,35 zł za 1 m2 gruntu w stosunku rocznym,
3) zakres inwestycji – obligatoryjne minimum to budowa wyciągu oraz tras narciarskich, ponadto inwestor może zaproponować inwestycje towarzyszące komplementarne z inwestycją wiodącą.
Waga kryteriów:
1) Czas realizacji inwestycji – 40%
2) Stawka czynszu – 20%
3) Zakres inwestycji – 40%
Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium zwraca się przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.
Wójt Gminy Cisna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Oferent, który wygrał przetarg obowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o wyniku przetargu.
Dodatkowych informacji o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Cisna , pokój nr 12 lub pod nr tel. (13) 468.63.38 wew. 15

Załączniki