Ogłoszenie o konkursie "Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna obszaru centrum miejscowości Cisna"

Stosownie do Art.115 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,poz. 177 z późniejszymi zmianami) Gmina Cisna reprezentowana przez: Wójt mgr Renatę Szczepańską

Wydział wykonawczy Zamawiającego:
Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Budownictwa
Urząd Gminy w Cisnej
38-607 Cisna 49

ogłasza konkurs jednoetapowy na twórcze prace projektowe z zakresu projektowania urbanistycznego - opracowanie ”Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obszaru centrum miejscowości Cisna”.

Załączniki