Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)
zawiadamiam
że w toku prowadzonego postępowania na wniosek Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Strzyży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl z dnia 16.04.2014r. Wójt Gminy Cisna wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kotłowni olejowej oraz wymiana instalacji c.o. dla potrzeb PSG w m. Wetlina”.

Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy, w tym uzgodnienia i opinie dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, w pokoju nr 12 w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30), w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Załączniki