Planowanie przestrzenne

Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna - dz. 121/15 Smerek
2017-06-13
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym, budowa budynku gospodarczego, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, budowa studni głębinowej” planowanej do realizacji na części działki o nr ew.: 121/15...
Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o prowadzonym postępowaniu dz. 213/2 Smerek
2017-05-15
O B W I E S Z C Z E N I E
Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o prowadzonym postępowaniu RDOŚ dz. nr 213/2 Smerek
2017-05-15
O G Ł O S Z E N I E
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2017-04-28
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa oświetlenia ulicznego”, planowanego do realizacji w gminie Cisna, w miejscowości Żubracze, na dz. nr ew.: 148/7, 148/8, 149/3, 149/4, 149/5, gmina Cisna.
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna
2017-03-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN nN, budowa stanowisk słupowych nN i SN, budowa stacji transformatorowych SN/nN” planowanej do realizacji w gminie Cisna, w miejscowościach Strzebowiska, Smerek i Kalnica.
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna - dz. 124/1 Smerek
2017-03-24
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, budowa studni” planowanej do realizacji na części działki o nr ew.: 124/1 położonej w miejscowości Smerek, obręb 0012 Smerek, gmina Cisna.  
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
2017-03-01
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Budowa bezodpływowego osadnika na ścieków (szambo). Budowie studni kopanej” na działce o nr ew. 43/1 położonej w miejscowości Przysłup .
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA
2017-02-23
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w Gminie Cisna.

Strony