Wybór oferty

Dotyczy zamówienia: Udzielenie kredytu krótkoterminowego w kwocie 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu.

Załączniki