ZAPROSZENIE NA XVII SESJĘ RADY GMINY CISNA

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zapraszam na XVII sesję Rady Gminy Cisna w dniu 2 września 2016r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
  4. Interpelacje radnych.
  5. Odczytanie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy.
  6. Podjęcie uchwał: 
  • Nr XVII/84/2016 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Cisna oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
  • Nr XVII/85/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2016r.
  1. Wolne wnioski.
  2. Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), niniejsze zawiadomienie jest podstawą do zwolnienia radnego/radnej od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu udziału w pracach organów gminy.

Załączniki