ZAPROSZENIE NA XXII SESJĘ RADY GMINY CISNA

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zwołuję  XXII sesję Rady Gminy Cisna w dniu 1 grudnia 2016r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Odczytanie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Nr XXII/98/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna
 • Nr XXII/99/2016 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej: Biuro Obsługi Szkół i utworzenia jednostki budżetowej: Centrum Usług Wspólnych Gminy Cisna z siedzibą w Cisnej oraz nadania jej statutu
 • Nr XXII/100/2016 w sprawie w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego w Wetlinie
 • Nr XXII/101/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2016 roku
 • Nr XXII/102/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 • Nr XXII/103/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 • Nr XXII/104/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), niniejsze zawiadomienie jest podstawą do zwolnienia radnego/radnej od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu udziału w pracach organów gminy.

 

Załączniki