Gospodarka komunalna

ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY CISNA - ZGŁOSZENIE DO OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ WERYFIKACJA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH
2020-07-02
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
INFORMACJA O JAKOSCI WODY V.2020
2020-05-28
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach wewnętrznego monitoringu kontrolnego.
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Cisna w roku 2020.
2020-04-30
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cisna za rok 2019
2020-04-30
Aktualizacja - harmonogramu prowadzenia kontroli firmy odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy Cisna w roku 2020.
2020-03-23
Informacja o zakazie odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej
2020-02-19
Wójt Gminy Cisna przypomina, o obowiązującym zakazie odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Wyniki badań wody
2020-02-10
Wyniki badań wody z ujęć (studni głębinowych) w Cisnej i Smereku.
Informacja dotycząca oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna
2020-01-12
Informacja dotycząca oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna w 2020 roku.

Strony