Informacja o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz. 754, ze zm.) Wójt Gminy Cisna informuje, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Cisnej (parter, pokój nr 3) w godzinach pracy Urzędu, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

W spisie ujęte są osoby uprawnione do głosowania, zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Cisna oraz wpisane do rejestru wyborców na swój wniosek. Wyborcy zameldowani na pobyt czasowy w Gminie Cisna, jeżeli nie złożyli wniosku o wpisanie do rejestru wyborców zostaną ujęci w spisie wyborców w miejscu ich zameldowania na pobyt stały.