Planowanie przestrzenne

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2017-07-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa sieci elektroenergetycznej SN i nN, budowa stanowisk słupowych nN i SN, budowa stacji transformatorowych SN/nN”
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna - dz. 619/5 619/6 Wetlina
2017-07-17
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz.U.2017.1073 ) informuje
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2017-06-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowościach: Liszna, na dz. nr ew.: 238, 224/8, 224/6; Żubracze, na dz. nr ew.: 150/2, 187, gmina Cisna".
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna - dz. 121/15 Smerek
2017-06-13
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym, budowa budynku gospodarczego, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, budowa studni głębinowej” planowanej do realizacji na części działki o nr ew.: 121/15...
Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o prowadzonym postępowaniu dz. 213/2 Smerek
2017-05-15
O B W I E S Z C Z E N I E
Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o prowadzonym postępowaniu RDOŚ dz. nr 213/2 Smerek
2017-05-15
O G Ł O S Z E N I E
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2017-04-28
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa oświetlenia ulicznego”, planowanego do realizacji w gminie Cisna, w miejscowości Żubracze, na dz. nr ew.: 148/7, 148/8, 149/3, 149/4, 149/5, gmina Cisna.
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna
2017-03-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN nN, budowa stanowisk słupowych nN i SN, budowa stacji transformatorowych SN/nN” planowanej do realizacji w gminie Cisna, w miejscowościach Strzebowiska, Smerek i Kalnica.

Strony